GRATIS : Vind uw recup onderdelen, in 2 minuuten...

1. Preambule


1) Huidige Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen:

   - aan de ene kant, Juan Van Steyvoort, 35 Messidorlaan, te 1180 Brussel;
   hierna te noemen "The Company"

en :

   - aan de andere kant, mensen die lid willen worden van de internetgemeenschap "AutoRekup" en profiteren van de diensten die deze website aanbiedt, als een verkoper
   hierna te noemen "de verkoper"

   - aan de andere kant personen die lid willen worden van de internetgemeenschap "AutoRekup" en willen profiteren van de diensten die deze website aanbiedt, als koper
   hierna "de koper" genoemd

2) De op deze Website aangeboden diensten, zijn beperkt tot het bieden van een virtuele uitwisselingsplaats en het vergemakkelijken contacten tussen Verkopers van rekup onderdelen van auto's (auto, fiets, motorfiets, bestelwagen, ...), en mogelijk geïnteresseerde Kopers (particulieren en professionals). Deze diensten worden aangeboden door The Company. Elk gebruik of raadpleging van de diensten die deze Website biedt (ongeacht of deze gratis is, betaald is, of de oprichting van een gebruikersaccount vereist), houdt in dat de Verkopers en Kopers zich ertoe verbinden om huidige Algemeen Voorwaarden onherroepelijk te accepteren en respecteren. Verkopers en Kopers hebben het recht om huidige Algemene Voorwaarden af te drukken, en een kopie te bewaren. Bovendien kan het gebruik van bepaalde diensten impliceren dat de Verkopers en Kopers speciale voorwaarden accepteren, een licentie om bepaalde voorwaarden te gebruiken of te respecteren op de pagina's die aan deze services zijn gewijd. Tenzij anders vermeld, zijn deze specifieke regels cumulatief van toepassing met huidige Algemene Voorwaarden.

3) Elke registratie op deze website vereist de onvoorwaardelijke acceptatie van deze huidige Algemene Voorwaarden. In geval van onenigheid met de voorwaarden van huidige Algemene Voorwaarden, zullen de Verkopers en Kopers zich onthouden van registratie. In het geval dat de Verkopers en Kopers handelen in naam en voor rekening van hun werkgever, garanderen zij dat zij de delegatie en de voor een dergelijke verrichting noodzakelijke bevoegdheid hebben ontvangen. Inderdaad, als u lid wordt van deze website, betekent dit dat u huidige Algemene Voorwaarden volledig aanvaardt, dewelke verblijven op elk moment op deze website toegankelijk , en met name op het moment van registratie van hun gegevens door de Verkopers en Kopers.

4) De huidige Algemene Voorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen, en hebben voorrang op elk ander document. Als een conditie zou falen, zou dit worden beschouwd als te worden gereguleerd door de normale gebruiken. De huidige Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Verkopers en Kopers worden door e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen in de genoemde Algemene Voorwaarden. Deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op deze website worden gepubliceerd en de gewijzigde en / of gewijzigde bepalingen komen automatisch in werking vijftien (15) dagen na deze publicatie op de website. Een dergelijke wijziging van deze Voorwaarden is echter niet van invloed op contracten die zijn gesloten vóór de datum van inwerkingtreding ervan. Verkopers en Kopers die gebruik willen maken van de diensten van deze website verklaren dat zij de volledige wettelijke bevoegdheid hebben om dit te doen. The Company kan op elk moment zijn juridische en morele persoonlijkheid wijzigen. In dit geval worden de Verkopers en Kopers via e-mail op de hoogte gebracht van deze wijziging. Voor informatie, vragen, advies of het opvolgen van de bestelling, staat de klantendienst van The Company ter beschikking van de Verkopers en Kopers op het volgende e-mailadres: info@autorecup.com2. Aangeboden diensten

1) Deze website is een plaats voor informatie-uitwisseling, met als doel om mensen (professionals of individuen) te verbinden die op zoek zijn naar gebruikte auto-onderdelen (auto, motorfiets, fiets, busje, enz…), hierna de "Kopers" genoemd, met de personen (professionals of particulieren) die dergelijke onderdelen aanbieden (hierna de "Verkopers" genoemd).
The Company profiteert niet van transacties via deze website en kan daarom niet waarborgen dat een professioneel gebruik noodzakelijk is, inclusief de snelheid, toegankelijkheid en nauwkeurigheid van de diensten of onderdelen, die op die website worden vermeld.
Kopers moeten zich op deze website registreren, door het ad hoc formulier. Vervolgens kunnen ze al hun opzoeking naar tweedehands onderdelen, gratis op deze website verspreiden.
Verkopers die Kopers willen contacteren, moeten zich eerst op deze website registreren door het ad hoc formulier, en het aangegeven bedrag betalen (volgens de door henzelf gekozen abonnementsformule). Zodra het aan deze 2 voorwaarden wordt voldoen, kunnen de Verkopers contact opnemen met de Kopers en rechtstreeks hun aanbod doen, via de genoemde Website.

2) De informatie gecodeerd door de Kopers is onder hun eigen verantwoordelijkheid. The Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de authenticiteit van de Kopers en Verkopers, noch voor hun goede trouw, noch voor de realiteit van hun verzoeken en aanbiedingen gepost op die Website, noch voor de kwaliteit van de gekochte of uitverkochte onderdelen. Inderdaad, is de aansprakelijkheid van The Company uitsluitend beperkt tot het in contact brengen van Kopers en Verkopers van tweedehands onderdelen, en niet om personen, verzoeken, onderdelen of hun goede werking te garanderen.
Met het oog hierop, verplichten Kopers en Verkopers zich automatisch om elke ernstige inbreuk die zij kunnen hebben nagekomen, aan The Company te veroordelen, die deze opzegging de voortzetting zal geven die zij opportuun zal achten (zoals en zonder dat het niet beperkend is: de uitwissing van de opzoeking / of van de geklaagd over partij, rechtszaken, schorsing van het abonnement van de Verkoper, enz ...) zonder op enig moment, kan The Company niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fout gedaan door Verkopers en/of Kopers.

3) De wachtwoord en login van de Verkopers en Kopers, die hen in staat stellen zich te identificeren, om van deze diensten te profiteren, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor hun gebruik, en ze stemmen ermee nooit aan derden te verstrekken.
Verkopers en Kopers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder hun toegangscode.

4) Alleen Kopers die regelmatig op huidige website zijn geregistreerd, kunnen hun opzoekingen naar onderdelen op deze website publiceren.
Wanneer een koper een verzoek indient, moet hij een tekstuele, feitelijke, juiste en nauwkeurige beschrijving van het onderdeel en het voertuig verstrekken. Het kan dit doen in een of meer talen aangeboden door de website.
Het kan ook opmerkingen toevoegen in het ad hoc gedeelte van de lijst. The Company behoudt zich het recht voor om elk verzoek naar een onderdeel uit te wissen, wanneer dit niet overeenstemt met de aard van die site.

5) Door te reageren op een opzoeking op huidige website, garanderen de Verkopers en verklaren zij dat:
   -1- zij hebben het recht om het stuk te verkopen, en zij of hun opdrachtgever hebben de wettelijke titel of de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar of de pandhouder (indien er een is) om dat onderdeel te verkopen;
   -2- de Algemene Voorwaarden die zij van plan, is in geval van verkoop toe te passen;
   -3- De publicatie van een opzoeking om een onderdeel op huidige website bindt de koper niet om het te kopen. Door tegens, elk aanbod gedaan door de verkoper, in antwoord op een opzoek, vormt een juridisch bindend aanbod om het onderdeel te verkopen aan de koper, op voorwaarde dat het aanbod geldig door de koper aanvaard is. De verkoper is derhalve verplicht om de transactie te sluiten als de koper deze zonder voorbehoud heeft aanvaard, tenzij er een objectieve, legitieme en wettelijke reden is, die deze conclusie onmogelijk maakt (bijvoorbeeld en zonder beperkend te zijn : als de Koper niet voldoet aan de voorwaarden van het aanbod van de Verkoper of als het niet mogelijk is om de identiteit van de koper te authenticeren).

6) The Company behoudt zich het eenzijdige recht voor om voor het einde ervan en zonder enige tegenprestatie een gepubliceerde opzoeking op de site te weigeren of te deactiveren, in de volgende gevallen:

A)
één advertentie heeft betrekking op een stuk dat al is verkocht of gekocht.
B)
één beschrijvende tekst is in strijd met huidige Algemene Voorwaarden.
C)
één (of meerdere) foto's gepubliceerd, overeenstemmen niet met het model van het voertuig of onderdeel dat wordt opgezocht.
D)
één aankondiging vermeldt het adres van een andere website
E)
Bekendmaking is true, in het bijzonder van de locatie of het type voertuig of stuk gevraagd of illegaal reclame.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Verkopers en Kopers, Leden en geregistreerd op huidige website, om te bepalen of de aankoop of verkoop van één van de items op huidige website wettelijk is toegestaan. Zonder beperking, kunnen de volgende onderdelen niet worden geregistreerd op huidige website:

Niettegenstaande het voorgaande, kan The Company naar eigen goeddunken elk aangevraagd en voorgesteld onderdeel of elke registratie van een verkoper of koper, op elk moment en om welke reden, dan ook verwijderen.
7) De Vennootschap behoudt zich eenzijdig het recht voor om toegang te verbieden, tot alle of een deel van huidige website, om een persoon of entiteit:3. Onderdelen

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Verkopers en Kopers, Leden en geregistreerd op huidige website, om te bepalen of de aankoop of verkoop van één van de items op huidige website wettelijk is toegestaan. Zonder beperking, kunnen de volgende onderdelen niet worden geregistreerd op huidige website:

Niettegenstaande het voorgaande, kan The Company naar eigen goeddunken elk aangevraagd en voorgesteld onderdeel of elke registratie van een verkoper of koper, op elk moment en om welke reden, dan ook verwijderen.4. Verplichtingen van Verkopers en Kopers

1) Verkopers en Kopers komen ook overeen om geen inbreuk te maken op de rechten van derden.

2) De Verkopers en Kopers verbinden zich ertoe de aanwijzingen en technische beperkingen die door huidige website worden geboden, alsook de bedieningsregels van de website te respecteren. Verkopers en Kopers zijn de enige, die verantwoordelijk zijn voor de informatie, gegevens, foto's en andere elementen die ze publiceren als onderdeel van een opzoeking of van een reactie. Ze zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud.

3) Het is Verkopers en Kopers verboden om alle of een deel van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van dit contract, geheel of gedeeltelijk, aan derden, over te dragen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, en schriftelijke toestemming van The Company.

4) In geval van directe en indirecte schade, diverse kosten, veroordelingen die kunnen optreden als gevolg van een actie die door derden tegen hem wordt ondernomen, en die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van huidige website, of in strijd zijn met deze huidige Algemene Voorwaarden om welke reden of om welke reden dan ook, zullen de Verkopers en Kopers als enige en volledige verantwoordelijk worden gehouden, en verbinden zich ertoe The Company te garanderen en te vrijwaren tegen elk bedrag of elke vergoeding waartoe zij zou worden veroordeeld.
Misbruik of frauduleus gebruik van de diensten en / of de genoemde site is verboden; worden onder meer beschouwd als misbruik van de integriteit, de gebruikscapaciteit of de werking van de site of de webserver (s), die de werking verstoren of proberen te verstoren van huidige website of een overeenkomst gesloten op huidige website. Het ongeoorloofde gebruik van wachtwoorden of accounts van andere gebruikers is ook verboden, en kan ertoe leiden dat het account van de Verkopers en/of de Kopers wordt verwijderd, zonder dat deze voorbeelden beperkend zijn.

5) Alleen Verkopers die zich regelmatig hebben geregistreerd, en die het abonnement naar The Company hebben betaald, kunnen aanbiedingen doen, met betrekking tot opzoeking naar onderdelen op huidige website.
Door een offerte doende, naar een gepubliceerd opzoeking naar onderdeel op huidige website, garandeert en certificeert de Verkoper dat:
- hij / zij zal zich houden aan de verkoopsvoorwaarden, die hij op huidige websiteheeft vermeld, en -bij gebrek daaraan- aan de Belgische wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op verkopen.
- indien zijn aanbod het door de koper aanvaard wordt, zal hij / zij de transactie met deze koper afsluiten.

Aanbiedingen zijn niet herroepbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, en in het bijzonder en zonder beperking wanneer de Verkoper de beschrijving van het gezochte onderdeel substantieel wijzigt nadat het onderdeelsverzoek op huidige website gepubliceerd werdt, of wanneer een flagrante typografische fout door de verkoper gemaakt is, of wanneer het niet mogelijk is om de identiteit van de koper te authenticeren, in overeenstemming met de toepasselijke juridische oplossingen.
Zodra de Koper het aanbod van de verkoper heeft aanvaard, is de Verkoper verplicht om de transactie met de Koper te sluiten, tenzij de transactie is verboden volgens de toepasselijke wetgeving of huidige Algemene Voorwaarden.

6) Verkopers die de diensten van The Company en huidige Website willen gebruiken, verbinden zich ertoe The Company te betalen:
- of een abonnement van één maand, hernieuwbaar door stilzwijgende overeenkomst, van maand tot maand, en vooraf betaalbaar en maandelijks.
- of een abonnement dat moet worden betaald vóór tien aanbiedingen om op deze website te plaatsen.
The Company behoudt zich het recht voor om de prijs van dit abonnement bij elke maandelijkse verlenging te wijzigen. De aldus gewijzigde prijs wordt per e-mail aan de Verkopers meegedeeld. De nieuwe prijzen zijn van toepassing vanaf de volgende termijn.

7) De Verkopers en Kopers zijn als enige verantwoordelijk, voor de bepaling van hun respectieve algemene voorwaarden van toepassing op de transactie. The Company beveelt de Verkopers aan om hun algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de transactie op te nemen (inclusief maar niet beperkt tot die welke betrekking hebben op de levering, de betalingswijze, de verzendkosten, de verzekeringskosten, de belastingen BTW, invoer- en uitvoerrechten en risico-overdracht) in het aanbiedingsformulier dat op deze website voor dit doel wordt verstrekt.
Ter herinnering, de Verkopers en Kopers zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen en rechten, belastingen (direct of indirect), bijdragen en kosten (inclusief, zonder beperking, transportkosten, kosten van verzekering en betalingskosten) die voortvloeien uit of verband houden met de transactie.

8) Acceptatiecriteria:
Het gebruik van de diensten is voorbehouden aan de personen die wettelijk kunnen concluderen en conventies kunnen creëren, onder het toepasselijke recht. Minderjarigen en andere personen die niet de wettelijke bevoegdheid hebben om deze Algemene Huidige Algemene Voorwaarden te accepteren, mogen de diensten niet gebruiken.
Door zich te abonneren op deze site, garanderen Verkopers en Kopers dat:
- hij / zij is geen minderjarige en hij / zij heeft de wettelijke bevoegdheid om de onderhavige algemene huidige Algemene Voorwaarden te sluiten;
- hij / zij zal financieel verantwoordelijk zijn voor elk gebruik dat hij / zij van de diensten en / of de site maakt en zal elk gebruik van zijn account door andere mensen, inclusief niet-restrictieve, voorkomen door minderjarigen die wonen met hem / haar;
- de registratiegegevens ervan zijn reëel en nauwkeurig (het opzettelijk of onvoorzichtig niet verstrekken van juiste informatie op het moment van registratie vormt een verkeerde voorstelling van zaken en / of fraude die kan leiden tot passende juridische procedures en mogelijkerwijs schadevergoeding).
Niettegenstaande het voorgaande of enige andere bepaling van deze huidige Algemene Voorwaarden, behoudt The Company zich het recht voor om haar diensten of toegang tot deze website te weigeren aan een persoon of bedrijf, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.

9) Verstrekte informatie:
Verkopers en Kopers zijn als enige verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. The Company treedt uitsluitend op als passieve transmissietussenpersoon voor de distributie en online publicatie van de verstrekte informatie.
Verkopers en Kopers zullen The Company vergoeden en vrijwaren tegen elke klacht van derden in verband met de verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de klachten van derden gebaseerd op inbreuk op hun auteursrechten, handelsmerken, handelsmerken of diensten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.
De verstrekte informatie (of een object daarin opgenomen) kan niet:
a) onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b) een inbreuk vormen op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele rechten of rechten met betrekking tot het beeld of de persoonlijkheid;
c) om een wet, verordening of verordening te schenden (inclusief, maar niet beperkt tot, die worden geregeld door consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, non-discriminatie (of misleidende reclame);
d) lasterlijk, lasterlijk, onwettig bedreigd of onwettig intimiderend zijn;
e) obsceen zijn, kinderpornografie bevatten, alleen voor volwassenen zijn of schadelijk zijn voor minderjarigen;
f) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdsbommen, cancelbots of andere computerroutines bevatten die bedoeld zijn om schade aan te richten het interfereren, clandestien onderscheppen of onteigenen van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie;
g) e-mails of instant messages verzenden of verzenden naar personen die hen niet hebben gevraagd of die hun wettelijke rechten niet hebben nageleefd, zoals advertenties, kettingbrieven of enige andere vorm van direct marketing; gevraagd;
h) promotie van berichten over diensten;
a. enige aansprakelijkheid namens The Company creëren of ertoe leiden dat The Company (geheel of gedeeltelijk) de diensten verliest van zijn Internet Service Providers (ISP's) of andere aanbieders en gebruikers;
i) een directe of indirecte link te maken of beschrijvingen van goederen of diensten op te nemen die op grond van deze huidige Algemene Voorwaarden verboden zijn; of dat een gebruiker geen recht heeft op aanbieden of opnemen.
j) informatie heimelijk publiceren of niet om contact te creëren zonder dat zijn onderzoek of aanbod reël is en niet bedoeld om aan de beoogde verwachting van dergelijk onderzoek te voldoen.5. Privacybeleid

1) De gegevens die The Company verwerkt, zijn van twee soorten: die gegevens die Verkopers en Kopers communiceren en die automatisch worden verzameld. Meer precies:
- Hun gegevens / informatie wanneer de Verkopers en Kopers hun verzoeken of aanbiedingen van onderdelen op deze website willen publiceren: naam, voornaam, adres, postcode, plaats, land, wachtwoord, e-mail, telefoon, gsm.
- Wanneer de Verkopers en Kopers hun profiel en zoekparameters op deze Website registreren: de kenmerken van de onderdelen die de Verkopers en Kopers op de genoemde Website plaatsen.
- Alle gegevens, van welke aard dan ook, die de Verkopers en Kopers vrijwillig meedelen aan The Company, hetzij als onderdeel van de producten en / of diensten van de laatstgenoemde of ter gelegenheid van uitgewisselde communicatie, bijvoorbeeld door verzending berichten of vragen op deze website, door met The Company te communiceren via e-mail, deel te nemen aan discussieforums, als onderdeel van nieuwsbriefregistratie, informatieonderzoeken, documentdownloads, enz.
- Zijn TCP / IP-adres, het merk en de nieuwste versie van zijn browser en de laatste geraadpleegde webpagina

2) Om de toegang van Verkopers en Kopers tot zijn persoonlijke ruimte te vergemakkelijken, kan The Company zich aanmelden via een cookie:
- Zijn toegangscode
- Zijn wachtwoord
Een cookie is een klein bestand dat wordt verzonden door de server van The Company en dat is geregistreerd op de harde schijf van de computer van de Verkopers en Kopers. Het houdt de bezochte site bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie met betrekking tot dit bezoek). De cookies van The Company worden voornamelijk gebruikt om de website te laten werken (technische sessiecookies).
The Company kan ook worden verplicht om Verkopers- en Kopersgegevens van derden te verwerken in verband met een opdracht waarvan de onderneming de begunstigde zou zijn.
The Company maakt ook gebruik van cookies om
- deze website effectiever bijwerken,
- neem later contact op met de Verkopers en Kopers voor alle onderstaande doelen en
- statistieken maken.

3) De hierboven genoemde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Om de Verkopers en Kopers toegang te verlenen tot de advertentieservices die op de site aanwezig zijn
- Om statistieken op te stellen met betrekking tot de aanwezigheid van de verschillende secties van de Vennootschap en haar verschillende sites
- Om de facturen of het bewijs van bestelling van advertenties op haar sites te kunnen verzenden
- Om per e-mail naar de Verkopers en Kopers te verzenden, de lijst met advertenties die overeenkomen met de criteria waarnaar Verkopers en Kopers op zoek zijn (e-mailwaarschuwingen)
- Om informatie aan de Verkopers en Kopers te sturen, commercieel of anderszins, over haar activiteiten, die van de bedrijven van haar groep, of enige communicatie nuttig voor de verwezenlijking van haar doel of The Companysdoel van de bedrijven van haar groep, inclusief verkoop van producten en diensten
- Beantwoord vragen van Verkopers en Kopers en beheer brede lijsten, inclusief betalingen
- Neem snel contact op met Verkopers en Kopers
- Identificeer de belangen van Verkopers en Kopers beter
- Faciliteer browsen en zoekopdrachten van Verkopers en Kopers op deze website

4) Wanneer de wet dit vereist, is de voorafgaande toestemming van de Verkopers en Kopers over dit doel vereist bij het verzamelen van hun gegevens. Als de Verkopers en Kopers in de toekomst niet meer willen worden gecontacteerd (met name via e-mail), moeten ze gewoon contact opnemen met The Company via e-mail op dit adres: info@autorecup.be
Als zodanig zal communicatie die uiteindelijk via e-mails naar Verkopers en Kopers wordt verzonden altijd een link bevatten waarmee ze zich kunnen afmelden als ze dat willen.
De informatie wordt zowel voor interne als externe doeleinden gebruikt en kan worden overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen die contractueel verbonden zijn met The Company. Dit omvat zowel de overdracht van gegevens aan degenen die geïnteresseerd zijn in een online aanbieding zolang deze transactie een overdracht vormt, en de syndicatie van advertenties met gelieerde sites. Dit omvat ook de overdracht van gegevens aan personen buiten de Europese Unie in staten die een toereikend niveau van gegevensbescherming garanderen.
Persoonsgegevens worden op verzoek van de justitiële autoriteiten of de politie gecommuniceerd zonder voorafgaande toestemming van hun houder.
The Company heeft al geschikte veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik of wijziging van de informatie die op deze website wordt ontvangen te beschermen.
Bij betaling per creditcard wordt dit nummer via het internet versleuteld aan The Company doorgegeven.

5) Medewerkers van The Company die toegang hebben tot de gegevens van Verkopers en Kopers hebben een strikte geheimhouding.
The Company heeft mogelijk een partnerschap of speciale relatie met op internet gebaseerde reclamebureaus die gegevens van Verkopers en Kopers als onderaannemer moeten ontvangen. Technologie evolueert. The Company kan daarom worden verplicht om behandelingen uit te voeren waarvoor nog niet is voorzien in deze algemene voorwaarden. In dit geval neemt The Company contact op met de Verkopers en Kopers voordat zij hun gegevens hergebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in de regels en hen de gelegenheid te geven om, indien nodig, dit hergebruik te weigeren.
In overeenstemming met de wet hebben de Verkopers en Kopers recht op toegang tot de informatie betreffende hem en een recht op correctie. Op verzoek hebben zij de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die hen betreffen te kennen en eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. Als zij deze rechten willen uitoefenen, kunnen ze contact opnemen met The Company op het adres dat onderaan dit document wordt vermeld.
Natuurlijk zijn ze altijd vrij om hun persoonlijke gegevens te wijzigen. Om dit te doen, moeten ze naar hun persoonlijke ruimte gaan en hun contactgegevens wijzigen.
In geval van problemen kunnen de Verkopers en Kopers op dit adres contact opnemen met The Company :
Juan Van Steyvoort
35 Messidorlaan, te 1180 Brussel (België)
info@autorecup.com6. Intellectuele eigendom

1) The Company heeft volledige rechten op intellectueel en industrieel eigendom (auteursrecht, modellen, handelsmerken, software, databases ...) met betrekking tot alle elementen van deze website (inclusief inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen), visueel of audio, inclusief de onderliggende technologie. Ze blijven het volledige en exclusieve eigendom van The Company.

2) Informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische handvesten en, over het algemeen, advertenties en hun inhoud enz. toegankelijk via deze website zijn ook beschermd door de wet van intellectuele en industriële eigendom. Met uitzondering van de uitdrukkelijke toestemming van The Company en / of de relevante derde partij, zijn Verkopers en Kopers niet bevoegd om originele en afgeleide werken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de elementen die aanwezig zijn op deze website.
Het is daarom verboden (en de Verkopers en Kopers kunnen de autorisatie niet aan anderen verlenen) om te kopiëren, verspreiden, wijzigen, een elementafgeleide te maken of origineel identiek, vergelijkbaar of concurrerend met de elementen verspreid en verkocht op deze Website, in dit omvat het beschermde en geformatteerde concept, omgekeerd ontwerp of assemblage of anderszins proberen broncode te verkrijgen, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of anderszins rechten overdragen aan deze Site. Internet en de inhoud ervan. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van een of alle beschermde elementen van de website, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, is ten strengste verboden. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Company. Elk verzoek kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@autorecup.com

3) De Verkopers en Kopers garanderen aan The Company dat zij alle intellectuele en industriële eigendomsrechten hebben (auteursrecht, handelsmerken, ontwerpen, software, databases, beeldrechten ...) elk item gepost op deze website (foto, logo, merk, enz...). Verkopers en Kopers verbinden zich ertoe om alle kosten te dragen voor royalty's, schadevergoedingen of belangen van welke aard dan ook die verband houden met rechten die derden mogelijk aanspraak maken op The Company wegens schending van deze garantie. . In alle gevallen kan The Company jegens wie dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of juridische stappen die worden ondernomen door een derde partij die beweert dat het gebruik van een van de inhoudselementen van deze Website, of een van de producten of diensten die op deze Site worden aangeboden, schendt een van zijn Intellectuele Eigendomsrechten.

4) Tenzij uitdrukkelijke weigering, die niet gemotiveerd zou moeten zijn, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van deze site toegestaan. Elke hyperlink naar een binnenpagina van deze website is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van The Company.
In elk geval moet elke link onmiddellijk worden ingetrokken op verzoek van The Company.7. Aansprakelijkheid

1) De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals verlies van inkomsten, gegevens, klanten, enig financieel of commercieel verlies, winstderving of immateriële schade.

2) In geen enkel geval vormt deze website een medium voor het bewaren van de gegevens en bestanden van de Verkopers en Kopers. Verkopers en Kopers zijn daarom verantwoordelijk voor de registratie van hun gegevens en bestanden op elk ander opslagmedium dan deze website.

3) De aansprakelijkheid van The Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van internet, met inbegrip van een onderbreking van de service, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enige gebeurtenis die gekwalificeerd is als overmacht, volgens de jurisprudentie.

4) Evenzo kan The Company niet aansprakelijk worden gesteld als, als gevolg van overmacht of enige andere oorzaak buiten haar macht, wijzigingen in de werking van huidige website of annulering of anderszins zouden optreden. The Company behoudt zich het recht voor, om de uitvoering van een verzoek op te schorten in geval van overmacht van tijdelijke aard. Dit tot het verdwijnen van de omstandigheden die het gecreëerd hebben. Indien daarentegen de situatie van overmacht blijvend is, kunnen de partijen stappen ondernemen om het contract te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5) In sommige secties bevat huidige website hyperlinks naar inhoud van andere websites beheerd door derden. The Company kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit of juistheid van deze inhoud of deze websites. The Company kan niet worden beschouwd als goedkeurend, publicerend of autoriserend voor deze websites of deze inhoud. Bijgevolg zijn de exploitanten van deze sites als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij op hun site te koop aanbieden, met name op het gebied van consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsregulering, enz...

6) The Company heeft, voor alle stadia van toegang tot de site en diensten die daarin worden aangeboden, slechts een middelenverbintenis, namelijk om Kopers en Verkopers in contact te brengen. Deze website is alleen een website voor online ruilen waar Kopers de onderdelen kunnen beschrijven waarnaar ze op zoek zijn, en waarop Verkopers aanbiedingen voor deze onderdelen kunnen doen. The Company intervenieert niet in de transactie(s) tussen de Verkoper en de Koper.
Tenzij anders vermeld, verkoopt, inspecteert, onthult en verstrekt The Company geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, verkoopbaarheid, wettigheid, of veiligheid van deze onderdelen. The Company controleert, verifieert of garandeert ook niet de nauwkeurigheid of juistheid van de beschrijving van de verkochte of gevraagde onderdelen, noch het vermogen en / of het vermogen van de Verkopers om dergelijke onderdelen te verkopen, of de geschiktheid en / of het vermogen van Kopers om dergelijke munten te kopen.
Verkopers en Kopers zijn als enige verantwoordelijk voor hun transactie waarbij The Company uitdrukkelijk wordt ontslagen van welke aansprakelijkheid dan ook.8. Beëindiging

1) The Company heeft het recht om op elk moment vanaf de inwerkingtreding van het Contract, de annulering van het recht, van het geheel of een deel van het Contract uit te spreken:
- in geval van niet-nakoming door de Verkopers en Kopers van enige verplichting die door deze Huidige Algemene Voorwaarden wordt opgelegd, acht (8) kalenderdagen vanaf de ontvangst door de Verkopers en Kopers van een post elektronische post of een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin wordt verzocht de betreffende inbreuk te verhelpen en die niet van kracht is, kan The Company dit contract van rechtswege beëindigen, mits aan alle schadevergoeding en rente waarop de maatschappij mogelijk recht heeft op grond van deze overeenkomst.
- indien de Verkopers en Kopers het voorwerp uitmaken van een faillissement, liquidatie of gerechtelijke reorganisatie, met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en in het bijzonder de faculteit voor de gerechtsdeurwaarder om de voortzetting van het contract te eisen.

2) Verkopers en Kopers kunnen de Overeenkomst op elk moment na de acceptatie van de Huidige Algemene Voorwaarden beëindigen door The Company op de hoogte te stellen door een verzoek tot opzegging per post in te dienen vanaf het gebruikte adres bij registratie en met vijftien dagen bericht van ontvangst van het annuleringsbericht door The Company.9. Diversen

1) De huidige Algemene Voorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en hebben voorrang op elk ander document. Als een voorwaarde zou falen, zou dit worden beschouwd als gereguleerd door de gebruikelijke praktijk in België.
In het geval dat een van de clausules van deze Algemene Huidige Algemene Voorwaarden nietig zou zijn door een wijziging van wetgeving, regelgeving of een gerechtelijke beslissing, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en het respect van huidige Algemene huidige Algemene Voorwaarden.

2) The Company behoudt zich het recht voor om bepaalde wijzigingen in deze algemene huidige Algemene Voorwaarden aan te brengen, indien nodig, met name in het geval van technische, juridische of jurisprudentiële ontwikkelingen of na de lancering van nieuwe diensten op deze Internet website.
Verkopers en Kopers worden per e-mail op de hoogte gesteld van deze wijzigingen op het adres dat bij de registratie is opgegeven.

3) Het feit dat een van de partijen geen aanspraak maakt op een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in deze Huidige Algemene Voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de verplichting in kwestie.

4) Deze huidige Algemene Voorwaarden zullen op geen enkele manier worden beschouwd als een partnerschap, joint venture of andere associatie tussen de contracterende partijen. Geen enkele verplichting op grond van de Employment Contracts Act 1978 kan worden toegepast in de relaties tussen de partijen, waarbij de Vennootschap haar tussenkomst beperkt tot die van een eenvoudige onafhankelijke tussenpersoon.10. Attributie van vaardigheden

Huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot hun interpretatie, uitvoering en beëindiging vallen onder de verantwoordelijkheid van de rechtbanken van Brussel in het Frans in België.

In geval van betwisting of geschil verbinden de partijen zich ertoe alles in het werk te stellen om minnelijke oplossingen te vinden alvorens een gerechtelijke procedure te starten.